རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ།

2020-06-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནང་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་གོང་ཙམ་ལ་དམག་མིའི་རུ་ཁག ༢༠༠༦
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནང་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་གོང་ཙམ་ལ་དམག་མིའི་རུ་ཁག ༢༠༠༦
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དེས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་ལས་གཞིའི་གནད་འགག་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད་པ་གསུང་ཡོད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞུས་པར་གསན་རོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།