ཧོང་ཀོང་ནང་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།

2019-08-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཧོང་ཀོང་ནང་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།
ཧོང་ཀོང་ནང་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།
Reuters

ཧོང་ཀོང་ནང་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་ཉེ་ཆར་ཧོང་ཀོང་ནང་ཡོད་པའི་ཨིན་ཇིའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་ར་ཁྲོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།