ཆ་ཚད་གསུམ་ལྡན་གྱི་གློག་བརྙན་གྱི་ལས་འཆར།

2019-04-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ནུབ་ཕྱོགས་པའི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་འཛམ་གླིང་གི་དད་ལྡན་པའི་དབར་ལ་ 3D གློག་བརྙན་ཆ་ཚད་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལས་འཆར་བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་རུ་ཐོངས་བའི་ལས་གཞི།
ནུབ་ཕྱོགས་པའི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་འཛམ་གླིང་གི་དད་ལྡན་པའི་དབར་ལ་ 3D གློག་བརྙན་ཆ་ཚད་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལས་འཆར་བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་རུ་ཐོངས་བའི་ལས་གཞི།
ཌཀ་ཊར་ཁརིས་ཊོ་ཕར་ཧེ་ལེནཌ།

༄༅༎ནུབ་ཕྱོགས་པའི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་འཛམ་གླིང་གི་དད་ལྡན་པའི་དབར་ལ་ 3D གློག་བརྙན་ཆ་ཚད་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལས་འཆར་བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་རུ་ཐོངས་བའི་ལས་གཞི་གཅིག་སྤེལ་གྱི་འདུག དེའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།