བོད་ནང་རྫ་ཆུ་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཀ་བཞི་ཤང་སོགས་ཀྱི་བོད་མིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།

2019-04-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
 བོད་ནང་རྫ་ཆུ་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེ་འགྲན་དུ་གནས་པའི་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཀ་བཞི་ཤང་སོགས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ།
བོད་ནང་རྫ་ཆུ་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེ་འགྲན་དུ་གནས་པའི་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཀ་བཞི་ཤང་སོགས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ།
པདྨ་དངོས་གྲུབ

༄༅། །བོད་ནང་རྫ་ཆུ་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནས་པའི་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཀ་བཞི་ཤང་སོགས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐོར། པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།