རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།

2019-11-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་འཁྱོག་བཤད་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ།
རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་འཁྱོག་བཤད་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ།
སྒྲིག་བཟོ། RFA

བོད་མི་རིགས་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་མོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་ལུགས་ཀྱིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ནི། དོན་དངོས་སུ་དེ་ལྟར་མིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང། རྩོམ་པ་པོ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ Lin Jiangli ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།