འབྲེལ་ཡོད་མཆན་ཚང་མ། རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎བློ་བཟང་ ནས། བྷེང་ལོར་ :

ཕྱི་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ནས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱ་ཆོགས་མདུན་བོད་ནང་གི་ཐབས་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་ཞུ་འབོད་གནང་བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་བ་དང་། དུས་རྟག་ཏུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་གུང་བྲན་གཞུང་གིས་བོད་ནང་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་ཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དེ་དོན་དགོངས་འཇག་ཡོད་པ་ཞུ་།།

Oct 23, 2013 02:36 PM

    Reply to this comment

གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།