རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་སློབ་གྲྭ་སྃ་བྷོ་ཊས་བརྩི་བཞེས།

2019-08-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་སྃ་བྷོ་ཊས་བརྩི་བཞེས་གནང་རྗེས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ།
རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་སྃ་བྷོ་ཊས་བརྩི་བཞེས་གནང་རྗེས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ།
སྃ་བྷོ་ཊའི་སློབ་ཚོགས།

༄༅༎རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་སྃ་བྷོ་ཊས་བརྩི་བཞེས་གནང་རྗེས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།