ནུ་མའི་འབྲས་ནད་སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ།

2018-10-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་པའི་བེུད་ནང་ནུ་མའི་འབྲས་ནད་ངོས་འཛིན་དང་བརྟག་དཔྱད་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།
བོད་པའི་བེུད་ནང་ནུ་མའི་འབྲས་ནད་ངོས་འཛིན་དང་བརྟག་དཔྱད་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང། བོད་པའི་བེུད་ནང་ནུ་མའི་འབྲས་ནད་ངོས་འཛིན་དང་བརྟག་དཔྱད་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་ནུ་མའི་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང། ཁྱིམ་ཚང་དུ་བརྟག་ཐབས་། སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནས་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།