ཧུ་ཡའོ་པང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བ།

2019-04-19
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཧུ་ཡའོ་པང།
ཧུ་ཡའོ་པང།
ap

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་དང་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་བཅས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཁག་ནང་།   རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཧུ་ཡའོ་པང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་ཁག་འཆི་མེད་ལགས་དང་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཁག་སོ་སོར་གསན་པར་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད་དང་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།