རྒྱ་ནག་གིས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བཞིན་སྔོན་ཐོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ས་གནས་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ།

2019-08-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར།
རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅།།རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་དང་མེ་ཁའོ་ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་དགུ་ཡི་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྔོན་ཐོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ས་གནས་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།