རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ཁྲོད་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ།

2017-12-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་འཁྲོད་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་༎
གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།