ས་ཁང་ཉོ་ཚོང་གནང་མཁན་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད་པ།

2020-01-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀྲོ་རོན་ཀྲོ་ནང་ས་ཁང་ཉོ་འཚོང་གནང་མཁན་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་Chairman Club གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད་པ།
ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀྲོ་རོན་ཀྲོ་ནང་ས་ཁང་ཉོ་འཚོང་གནང་མཁན་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་Chairman Club གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད་པ།
ཨོ་རྒྱན།

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀྲོ་རོན་ཀྲོ་ནང་ས་ཁང་ཉོ་འཚོང་གནང་མཁན་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་Chairman Club གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།