འབུམ་རམས་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་གྲུབ།

2020-01-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆེས་ཐོག་མའི་བོད་རིག་པའི་ཆེས་ལས་འབུམ་རམས་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པ།
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆེས་ཐོག་མའི་བོད་རིག་པའི་ཆེས་ལས་འབུམ་རམས་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པ།
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆེས་ཐོག་མའི་བོད་རིག་པའི་ཆེས་ལས་འབུམ་རམས་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོག་སྒྲིག་ཞུས་གསན་རོགས་གནང་༎

གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།