བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་པའི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་དང་གྲུབ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གླེང་མོལ།

2019-08-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན།
བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ།

༄༅།།བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་༢༥འཁོར་བའི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཚོགས་པ་དེ་ཐོག་མ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་ཐོག་ཕྱིར་དྲན་ཞུས་པ་དང་། ཚོགས་པ་དེས་བཙན་འབྱོལ་ནང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་གང་ཐོན་ཡོད་པ། ད་ལྟའི་ཚོགས་པའི་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་སུ་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།