བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ནུས་སྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ།

2020-01-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ནུས་སྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་འབྲས་ལྗོངས་རྣམ་རྒྱལ་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཚོགས་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ནུས་སྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་འབྲས་ལྗོངས་རྣམ་རྒྱལ་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཚོགས་བཞིན་པ།
བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ནུས་སྤེལ་ལས་གཞིའི་ངོ་དེབ།

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ནུས་སྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་འབྲས་ལྗོངས་རྣམ་རྒྱལ་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།