ཨ་མ་ཕན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ལྔ་ལ་སོན་ལ་ཉེ་བའི་རང་ཀྱི་བུ་མཉམ་ཁྲིད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཅན་ཌི་སྒར་བར་གྱི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

བུ་ལོ་ལྔ་བ་ཞིག་གིས་གོམ་བགྲོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

ཨ་མ་ཕན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་ལོ་ལྔ་ལ་སོན་ལ་ཉེ་བའི་རང་ཀྱི་བུ་མཉམ་ཁྲིད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཅན་ཌི་སྒར་བར་གྱི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།