བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གལ་གནད།

2018-11-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་ཆོས་འབྲེལ་སྐབས། ༢༠༡༨།༡༡།༡༤
༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་དུ་ཆོས་འབྲེལ་སྐབས། ༢༠༡༨།༡༡།༡༤
OHHDL

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་ཡོ་ཀོ་ཧ་མའི་ཁུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་སྐྱོང་གནང་སྐབས།  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གལ་གནད་དང་དེ་བཞིན་རྟེན་འབྲེལ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་སྟོང་ཉིད་ལ་གོམས་འདྲིས་བསྟེན་རྒྱུར་འབད་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག            དེའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་གཤམ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།