བྱམས་བརྩེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་པ།

2018-09-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དད་ལྡན་པར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དད་ལྡན་པར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་པ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཞུགས་སྒར་གྱི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དད་ལྡན་པ་ཚོར་དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་གསུང་ཆོས་གནང་ཡོད་པས། ཉིན་དང་པོའི་གསུང་ཆོས་སྐབས་བྱམས་བརྩེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཚང་མ་བྱམས་བརྩེས་འཚོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ཐོག་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་དགོས་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཁག་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།    

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།