ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་སྐོར།

2018-11-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་དགོངས་འཆར་ལམ་སྟོན་གནང་བཞིན་པ།
༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་དགོངས་འཆར་ལམ་སྟོན་གནང་བཞིན་པ།
ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་ལེ་ཚན་ནང་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་ལས་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་མཐའ་མའི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པས།    ཕྱག་དེབ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་དགོངས་གཞི་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་ནང་དོན།    ཕྱག་དེབ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རིན་ཐང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འབྲེལ་ཡོད་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།